Algemene verkoop- en levervoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1  Deze Algemene Verkoop- en Levervoorwaarden gelden uitsluitend voor contracten met ondernemers als bedoeld in §14 BGB (Bürger Gesetz-Buch, Duits Burgerlijk Wetboek), rechtspersonen van het publieke recht of publiekrechtelijke instellingen („klant“).
1.2  De contractverhouding tussen de klant en ons wordt enkel bepaald door deze Algemene Verkoop- en Levervoorwaarden. Afwijkende handelsvoorwaarden van de klant worden hiermee uitdrukkelijk tegengesproken. Uitsluitend deze handelsvoorwaarden gelden ook dan als wij met kennis van tegengestelde of afwijkende handelsvoorwaarden van de klant, de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren.
1.3  Onder voorbehoud van wijziging van onze Algemene Verkoop- en Levervoorwaarden gelden deze contractvoorwaarden ook voor toekomstige overeenkomsten tussen ons en de klant, zonder dat hierover vooraf met de klant moet worden overlegd.

2. Contractverklaringen

2.1  Voor zover uit de omstandigheden niets anders blijkt, zijn onze offertes enkel uitnodigingen aan de klanten om ons definitieve contractaanbiedingen te doen („invitatio ad offerendum“) Wij hebben het recht om contractaanbiedingen van de klant binnen drie weken te accepteren. In deze periode zijn voor de klant zijn contractverklaringen bindend.
2.2  Bij het accepteren van opdrachten gaan wij uit van de soliditeit van de klant en behouden wij ons in een afzonderlijk geval het recht voor om de acceptatie van de bestelling van de klant afhankelijk te maken van het stellen van een bankgarantie of van een liquiditeitstoezegging van de huisbank voor het waarschijnlijke rekeningbedrag. Als de ontbrekende kredietwaardigheid pas na het afsluiten van het contract bekend wordt, kunnen wij na ruggespraak met de klant afzien van het contract of binnen een week een waarborg eisen.
2.3  Contractaanbiedingen van onze kant zijn, voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt, vrijblijvend.
2.4  Alle overeenkomsten, die tussen ons en de klant met als doel de uitvoering van dit contract, worden opgesteld, moetenschriftelijk worden vastgelegd.
2.5  De klant mag alleen dan op de rechtsgeldigheid van met medewerkers zonder in het handelsregister geregistreerde vervangingsbevoegdheid getroffen overeenkomsten vertrouwen, indien de bedrijfsleiding de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

3. Prijzen

3.1  Voor zover niets anders blijkt uit de orderbevestiging, gelden onze prijzen netto (zonder BTW) „af fabriek“. Daarbij wordt het bedrag aan BTW van het daarop van toepassing zijnde, geldende belastingtarief, opgeteld.
3.2  Alle belastingen en andere heffingen die gelden voor leveringen en prestaties in het land van ontvangst zijn voor rekening van de klant.
3.3  Aan de koper toegezegde kortingen mogen enkel in mindering worden gebracht bij een vlekkeloze afhandeling van de verkoop. Ze komen daarom vooral te vervallen als over het vermogen van de koper de opening van een insolventieprocedure wordt geëist, - wanneer de koper de vordering niet binnen de gestelde betalingstermijn voldoet of er tussen de koper en ons voortkomend uit, of in samenhang met, dit contract een rechtsgeding aanhangig is.
3.4  Discounts granted to the customer are only valid in the case of smooth business transactions. They shall in particular be rendered invalid in the event insolvency proceedings concerning the assets of the customer should commence, in the event the customer fails to settle within the specified payment period , or in the event of pending legal action between the customer and us that results from or is in connection with this contract.

4. Betalingsmodaliteiten

4.1  De klant moet onmiddellijk en zonder aftrek voldoen aan onze betalingseisen. Voor de aftrek van korting bij betaling voor de aangegeven dag (Duits Skonto) is een bijzondere schriftelijke overeenkomst vereist. Wissels en cheques worden enkel door ons aanvaard op basis van een afzonderlijke overeenkomst en uitsluitend om aan het contract te voldoen.
4.2  ADe klant heeft uitsluitend rechten om iets in rekening te brengen, als zijn tegeneisen rechtsgeldig vastgesteld, onomstreden of door ons erkend zijn. Daarnaast kan de klant slechts gebruikmaken van het recht tot achterhouden indien de tegenclaim op dezelfde contractuele overeenkomst berust.
4.3 
 Wij behouden ons het recht voor om de vorderingen tegenover de klant op grond van leveringen en dienstverlening in wettelijk toegestane omvang aan een derde partij (bv. een bank of een incassopartner) over te dragen. De klant stemt in met de overdracht van de voor het incasseren van de vorderingen benodigde gegevens aan een derde partij.

5. Betalingsachterstand

5.1  Voor de klant ontstaat – onder voorbehoud van een eerdere aanmaning – uiterlijk 14 dagen na het vervallen en ontvangst van een factuur of van een gelijkwaardige betalingseis zonder verdere aanmaning van een betalingsachterstand.

6. Recht op ontbinding

6.1  Wanneer na afsluiting van de overeenkomst duidelijk wordt (bv. door inleiden van een faillissementsprocedure) dat onze vordering tot betalen van de aankoopprijs door onvoldoende liquiditeit van de klant in gevaar komt, hebben wij conform wettelijk voorschrift de mogelijkheid om de levering te weigeren en – voor zover nodig na het vaststellen van een termijn – het recht om af te zien van het contract (§ 321 BW (BGB)). Bij contracten voor de fabricage van onverkoopbare goederen (speciale productie) behouden wij ons het recht voor om per direct af te zien van het contract. De wettelijke bepalingen met betrekking tot ontbeerlijkheid van het vaststellen van een termijn blijven hierdoor onaangetast.

7. Schadevergoedingsplicht van de klant

7.1  Als wij volgens de wettelijke bepalingen tegenover de klant een schadevordering hebben in plaats van de prestatie, bedraagt deze - onder voorbehoud van een bewijs van hogere schade door ons - forfaitair op 10% van de overeengekomen prijs; de kosten voor de schade worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijk ontstane schade. De klant heeft het recht te bewijzen, dat er in feite geen schade is veroorzaakt of een duidelijk lagere dan het forfait.

8. Prestaties

8.1  Wij zullen normen voor het uitladen opstellen en aan de klant bekendmaken om de wederzijdse belangen van alle partijen aan een efficiënte en rationele levering aan de klant te waarborgen.
8.2
 Wij behouden ons het recht voor om de te leveren hoeveelheid te wijzigen (meer-/minderleveringen). In voornoemde omvang heeft de klant niet het recht om de levering te weigeren.  

9. Levertijd

9.1  Overeengekomen levertijden gelden als bij benadering en onder voorbehoud van juiste en tijdige eigen bevoorrading.
9.2  Het aanhouden van onze leverplicht geldt onder de voorwaarde dat de klant zijn voorgeschreven verplichtingen nakomt.
9.3  Bij overmacht of overige omstandigheden buiten onze invloed, bv. arbeidsonderbreking, staking, boycot, landspecifieke embargo's, oorlogssituaties, energie- en transportproblemen en storingen bij de bedrijfsuitoefening, worden de levertermijnen op basis van de gevolgen hiervan evenredig verlengd.
9.4  Is de levering wegens de in paragrafen 2 en 3 genaamde oorzaken voor de duur van een maand niet mogelijk, zonder dat wij hiervoor verantwoordelijk zijn, hebben wij het recht het contract te ontbinden.
9.5  Het niet aanhouden van leverdatums en - termijnen, met inachtneming van een verlenging volgens de paragrafen 2 en 3, geven de klant het recht de hem toekomende rechten te laten gelden, speciaal voor ontbinding van het contract, maar enkel dan, als hij ons schriftelijk een passende naleveringstermijn van minstens 14 veertien dagen gegeven.
9.6  Wanneer er een achterstand in de leveringen ontstaat, heeft de klant het recht om een vaste vergoeding hiervoor in rekening te brengen. De vaste schadevergoeding bedraagt voor elke volledige kalenderweek van de achterstand 0,5% van de nettoprijs (waarde van de levering), in totaal echter maximaal 5% van de waarde van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor om aan te tonen dat voor de klant in het geheel geen resp. een aanzienlijk geringere schade dan de hierboven genoemde vaste vergoeding is ontstaan.
9.7  Wanneer de klant ondanks ontvangst van het bericht dat de goederen klaarstaan, deze niet binnen 14 dagen op de overeengekomen locatie, afhaalt, hebben wij het recht af te zien van het contract en de goederen op andere wijze te verkopen. Eventuele stockagekosten die ontstaan alsook het opslagrisico draagt de klant.

10. Plaats van levering, risico-overdracht, levering

10.1  Voor zover niets afwijkend overeengekomen is, gebeurt de levering „af fabriek“ (EXW) Germersheim volgens incoterms 2010.
10.2  Wanneer in individuele gevallen een levering door ons is overeengekomen, leveren wij de goederen door deze vanaf het aankomende vervoermiddel uit te laden en op een aangewezen afleverlocatie bij een laadpositie of een aangewezen logistieke positie aan de klant beschikbaar te stellen.

11. Vereiste toestand van de goederen

11.1  De vereiste toestand van de goederen is in overeenstemming met de contractovereenkomsten. Voor zover niet uitdrukkelijk bepaald, geven wij hiervoor geen schuldonafhankelijke garantie. Dit geldt ook voor met betrekking tot DIN-normen.
11.2  Normale afwijkingen in uitvoering, structuur, kleuren en maten van de gekochte goederen, die in de aard van de gebruikte materialen liggen, geven de klant geen aanspraak op garantie, voor zover de waarde van het gekochte voorwerp of diens bruikbaarheid voor algemeen of contractueel vastgelegd gebruik, slechts onbeduidend wordt verminderd.

12. Reclamatieplicht

12.1  De garantie-eisen van de klant gelden onder voorwaarde dat deze zijn wettelijk voorgeschreven onderzoeks- en meldplichten (§§ 377, 381 Wetboek van koophandel (HGB)) in acht heeft genomen. Wanneer de klant correct onderzoek en/of tijdige melding verzuimt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet correct resp. niet tijdig gemelde gebreken.
12.2  De klant dient onze goederen direct, d.w.z. uiterlijk binnen drie werkdagen na de levering te inspecteren.
12.3  De klant voldoet aan zijn onderzoeksplicht door de goederen, zonder de verpakking te openen, met behulp van een geschikte methode op uiterlijk zichtbare kwantitatieve of kwalitatieve gebreken te controleren (hieronder “geschikte inspectiemethoden"). Geschikte inspectiemethoden zijn in het bijzonder, echter niet uitsluitend (i) de controle van de geleverde hoeveelheid, (ii) de visuele controle van de verpakking en (iii) de controle van de goederen op uiterlijk zichtbare transport- of andere schade.
12.4  Zichtbare gebreken moeten per omgaande, uiterlijk echter binnen twee werkdagen worden gemeld. Voor inachtneming van deze termijn is de tijdige verzending van de melding voldoende.
12.5  Alle gebreken moeten schriftelijk worden gemeld.

13. Garantie

13.1  Met betrekking tot de rechten van de klant bij gebreken aan goederen en uitvoering van de levering (inclusief fouten en tekorten, onjuiste montage of gebrekkige instructies) gelden de wettelijke voorschriften voor zover hieronder niets andere is overeengekomen. In elk geval blijven de wettelijke bijzondere bepalingen bij eindlevering van de goederen aan de consument van kracht (leveranciersgarantie conform §§ 478, 479 BW (BGB)).
13.2  Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen, kunnen wij in eerste instantie kiezen voor herstel van het gebrek (bijwerking) of levering van een vervangend artikel zonder gebreken (vervanging). Het recht om nalevering onder de wettelijke voorwaarden te weigeren blijft onaangetast.
13.3  Wij behouden ons het recht voor om de verschuldigde nalevering afhankelijk te maken van de betaling van de koopprijs door de klant. De klant heeft echter het recht om een deel van de betaling, evenredig aan het gebrek, achter te houden.
13.4  De klant dient ons de tijd en de gelegenheid te geven om de nalevering uit te voeren en ons in het bijzonder de gebrekkige goederen ten behoeve van inspectie toegankelijk te maken resp. beschikbaar te stellen. In geval van een vervangende levering is de klant verplicht om de wegens gebreken afgewezen goederen conform wettelijk voorschrift te retourneren.
13.5  De voor inspectie en herstel benodigde inspanningen in het bijzonder transport-, demontage-, arbeids- en materiaalkosten, nemen wij voor onze rekening wanneer er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Wanneer er geen sprake is van een verwijtbaar gebrek, kunnen de ongerechtvaardigd ontstane kosten voor herstel (in het bijzonder de inspectie- en transportkosten) aan de klant in rekening worden gebracht tenzij het gebrek voor de klant niet herkenbaar was.
13.6  Wanneer de nalevering resp. het herstel niet slaagt of een hiervoor vastgestelde termijn zonder resultaat afloopt of volgens wettelijk voorschrift niet van toepassing is, heeft de klant het recht om af te zien van het contract of de koopprijs te verminderen. Bij een gering gebrek komt dit recht te vervallen. 13.7  Aanspraak van de klant op schadevergoeding resp. vervanging op grond van vergeefse inspanningen bestaan ook bij gebreken uitsluitend volgens par. 14 en zijn verder uitgesloten.

14. Haftung

14.1  Wij zijn tegenover de klant in principe uitsluitend aansprakelijk voor schadevergoeding in geval van schending van leven, lichaam en gezondheid en op grond van schending van wezenlijke contractuele plichten (zgn. kardinale plichten, d.w.z. plichten waardoor correcte uitvoering van het contract pas mogelijk wordt en waarbij de klant op correcte naleving kan vertrouwen) en voor overige schade die te herleiden is tot grof nalatig handelen resp. opzettelijke schending van onze plichten door onze wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerende partners.
14.2  Indien de schade is gedekt via een door de klant afgesloten verzekering voor de betreffende situatie, zijn wij alleen aansprakelijk voor de daarmee verbonden nadelen voor de klant, bv. een verhoogde verzekeringspremie of rentekosten tot aan de afhandeling van de schade door de verzekering.
14.3  Elke aanspraak op schadevergoeding van de klant die op welke rechtsgrond dan ook ontstaat, direct of indirect met betrekking tot de aangeschafte goederen en de levering, zijn verder uitgesloten voor zover hierboven niet iets anders is overeengekomen.
14.4  De beperkingen zoals beschreven in par. 14 zijn niet van toepassing op onze aansprakelijkheid wanneer er sprake is van opzet, in geval van gegarandeerde producteigenschappen, wegens schending van leven, lichaam of gezondheid of conform de productaansprakelijkheidswetgeving.  

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1  Alle leveringen gebeuren onder eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven tot volledige betaling van alle vorderingen die ons momenteel of in de toekomst tegenover de klant toekomen, ons eigendom. Het is de klant tot herroeping toegestaan, de geleverde goederen in het kader van het voorgeschreven handelsverkeer te verwerken of door te verkopen. Bij schending van de overeenkomst door de klant, in het bijzonder bij achterstallige betaling, behouden wij ons het recht voor om van het contract af te zien en retournering van de achtergehouden goederen te eisen.
15.2  Worden de goederen onder voorbehoud verwerkt tot een nieuw roerend goed, dan vindt de verwerking steeds plaats voor ons, zonder dat hierdoor voor ons verplichtingen ontstaan. De nieuwe zaak wordt ons eigendom. Worden de goederen onder voorbehoud samen met andere, ons niet toehorende zaken verwerkt, dan verwerven wij een mede-eigendom in de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van onze goederen onder voorbehoud tot de verwerkte andere zaken, op het tijdstip van verwerking. Voor de, door de verwerking ontstane nieuwe roerende goederen geldt overigens hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde koopwaar.
15.3  Worden de goederen onder voorbehoud met andere, ons niet toebehorende zaken verbonden of gemengd, dan worden wij mede-eigenaar volgens de wettelijk bepalingen. Gebeurt het vermengen op een zodanige manier, dat het voorwerp van de klant als belangrijkste zaak is te beschouwen, dan geldt als overeengekomen dat de klant het mede-eigendom naar aandeel aan ons overdraagt. De klant moet de zaken die ons eigendom of mede-eigendom zijn, kosteloos in bewaring houden.
15.4  In geval van doorverkoop van de goederen onder voorbehoud staat de klant nu alle, hem uit de doorverkoop openstaande vorderingen tegenover zijn afnemers of derden af, en wel onafhankelijk daarvan, of de geleverde goederen zonder of na verwerking doorverkocht zijn; we nemen de overdracht hiermee aan. Zijn de doorverkochte goederen onder voorbehoud ons mede-eigendom, dan betreft de overdracht van de vordering het bedrag dat overeenkomt met het aandeel in waarde van ons mede-eigendom. Is voor de klant een overdracht, speciaal ten gevolge van overdrachten met voorrang aan derden, volgens de voorgaande regelingen niet mogelijk, dan vindt de doorverkoop niet plaats binnen het kader van het voorgeschreven handelsverkeer, zoals bedoeld in dit voorschrift. De klant heeft tot onze herroeping het recht tot inning van de aan ons over gedragen vorderingen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons echter de vordering niet te innen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, geen betalingsachterstand heeft en in het bijzonder wanneer er geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure gedaan is, noch een staking van betalingen is. Is dit echter het geval, dan kunnen wij eisen dat de klant de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars aan ons bekendmaakt, alle vereiste verklaringen voor de inning doet, de bijhorende documenten overhandigt en de schuldenaars (derden) de overdracht meedeelt. Wij zijn gemachtigd om ook zelf de schuldenaar van de overdracht in kennis te stellen.
15.5  Van maatregelen tot gedwongen tenuitvoerlegging of andere ingrepen van derden in de goederen onder voorbehoud, of in de afgestane vorderingen, moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte brengen, onder afgifte van de voor een procedure noodzakelijke documenten. Voor zover de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen, is de klant aansprakelijk voor het voor ons ontstane verlies.
15.6  Bij verzuim van de betalingen, het openen van een faillissementsprocedure of een buitengerechtelijke schikking, vervalt het recht opwederverkoop, gebruik of inbouw van goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust en de machtiging tot het invorderen van afgestane vorderingen. Dit recht vervalt eveneens bij een geschil met betrekking tot cheques of wissels.
15.7  Indien de realiseerbare waarde van de borg onze vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, zullen wij op verzoek van de klant, de borg naar ons oordeel vrijgeven.

16. Voorbehoud bij de contractueel overeengekomen sanctie

16.1  Voor een tussen ons en de klant in individuele gevallen overeengekomen sanctie is een schriftelijk voorbehoud van de klant bij aanvaarding van de goederen vereist.  
16.2  Een dergelijk voorbehoud dient direct aan ons te worden gericht. Onze medewerkers, chauffeurs of overige derden zijn niet gerechtigd een dergelijk voorbehoud in ontvangst te nemen. 

17. Ongeldige algemene voorwaarden van de klant  

17.1  Bepalingen in de algemene voorwaarden van de klant zijn ongeldig wanneer deze in tegenspraak zijn met geldende wetgeving, in het bijzonder wanneer de bepalingen (i) voor ons buitenproportioneel ongunstig zijn met betrekking tot goed vertrouwen, (ii) niet duidelijk en begrijpelijk zijn, (iii) niet in overeenstemming te brengen zijn met wezenlijke uitgangspunten van de wettelijke voorschriften waarvan de betreffende bepalingen afwijken of (iv) wezenlijke rechten of plichten voor ons die uit de aard van de overeenkomst volgen zo inperken dat het realiseren van de doelstellingen van het contract in gevaar wordt gebracht (onderstaand samengevat als “ongeldige algemene voorwaarden van de partner”).
17.2  De klant verplicht zich tegenover ons het volgende achterwege te laten, (i) het stellen van ongeldige algemene voorwaarden, (ii) ongeldige algemene voorwaarden in overeenkomsten met ons op te nemen of (iii) rechten of aanspraken uit ongeldige algemene voorwaarden van de partner jegens ons geldend te maken resp. af te dwingen.  

18. Plaats van levering

18.1  Voor zover er niets anders blijkt uit deze handelsvoorwaarden en uit de orderbevestiging, is onze zetel plaats van levering voor alle verplichtingen voor beide partijen.

19. Toepasbaar recht

19.1  Voor alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant die voortkomen uit, of verband houden met dit contract, wordt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het VN-handelsrecht aangehouden.

20. Bevoegde rechtbank

20.1  Bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen ons en binnenlandse klanten die voortkomen uit of verband houden met dit contract, is onze zetel, of naar onze keuze, de algemene of een speciale bevoegde rechtbank van de klant, voor zover de klant handelaar, rechtspersoon volgens publiek recht of een publiekrechtelijke instantie is en het rechtsgeding noch een niet-vermogensrechtelijke aanspraak betreft, die zonder inachtneming van de waarde van het voorwerp van het geding aan de kantongerechten toegewezen is, noch er redenen zijn voor uitvoering door uitsluitend een bevoegde rechtbank. Hetzelfde geldt voor rechtsgeschillen met personen die na afsluiten van het contract een woonplaats of gewone verblijfsplaats buiten het geldigheidsbereik van de burgerlijke procedure hebben betrokken, of van wie de woonplaats of gewone verblijfsplaats op het tijdstip van indiening van een aanklacht niet bekend is.

21. Bescherming van gegevens

21.1  Wij wijzen er volgens § 33 van de Duitse federale wet op bescherming van persoonsgegevens op, dat gegevens de handelsverbintenis betreffende, opgeslagen worden in bestanden.